เว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ การเข้ามาเว็บไซต์ของเราครั้งต่อไป กรุณาใช้ชื่อ WWW.PANTIPSUITES.COM
ถ้าคุณต้องการใช้เว็บไซต์เดิม กรุณาคลิ้กที่ www.pantipcourt.com

You will be automatically redirected to our new website due to our website have changed into WWW.PANTIPSUITES.COM
If you would like to the old website please click here www.pantipcourt.com